U bent hier

Schoolvisie

Pit betekent:

1. Post langs de racebaan waar auto’s tijdens de race stoppen om te tanken en voor kleine reparaties.

--> wanneer onze kleuters problemen hebben kunnen ze bij ons altijd terecht om getroost te worden (bijtanken).

2. Zaadkorrel van fruit, noten.

--> de kleuters zijn bij ons in het begin van hun ontwikkeling en wij proberen hen de kans te geven om hen in een veilige en geborgen omgeving te laten opgroeien tot een zelfstandig  
      persoontje.

3. Energie, geestkracht.

--> wij proberen onze energie en geestkracht die leeft in onze school door te geven aan onze kleuters.

4. Lont die men aansteekt.

--> onze school wil graag het vlammetje aanwakkeren dat hen helpt openbloeien tot enthousiaste mensen.

P staat voor Pittig = energie, vol kracht, kernachtig.

I staat voor Initiatief = onze kleuters krijgen de kans om initiatieven te nemen.

T staat voor Tempo = elke kleuter mag in zijn persoonlijkheid ontwikkelen volgens eigen tempo.

Van harte welkom in de Pit!

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas? Dan kom je in een boeiende en creatieve wereld terecht, waar je tal van ontdekkingen doet en je kennis op een speelse manier verrijkt.

Pedagogisch project Vrije Katholieke Kleuterschool Wespelaar

De school waarvan we dromen en waaraan wij willen werken is een school waar kleuters, kleuterleiders en ouders een veilig en geborgen thuisgevoel kunnen ervaren. De kinderen worden er van harte ontvangen ongeacht hun achtergrond, hun bekwaamheden en hun beperktheden.

Belangrijk is dat deze droom gedragen wordt door personeel en ouders samen. Goede en regelmatige contacten, gegrondvest op eerlijkheid en respect tegenover elkaar zijn hiertoe noodzakelijk. Kinderen die deze steun en samenwerking ervaren gaan graag naar school komen en een levensnoodzakelijk basisvertrouwen ontwikkelen.

Dat basisvertrouwen is nodig om zich volwaardig te kunnen ontplooien binnen de verschillende ontwikkelvelden: persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling. Uiteraard gaan we daarbij uit van de door de overheid vastgestelde ontwikkelingsdoelen zoals ze verwerkt zijn in het leerplan “zin in leren, zin in leven” van het vrij Katholiek onderwijs.

De zorgbreedte naar àlle kleuters toe is een prioriteit. Dat betekent onder andere dat kleuters (en ook personeel en ouders) in de eerste plaats gewaardeerd worden om wie ze zijn en niet om wat ze hebben en/of kunnen. Een aangepast kindvolgsysteem is een uitgelezen hulp om dat te realiseren. We willen openheid wekken voor nieuwe dingen. Dit uit zich onder meer in de creatieve wijze waarop nieuwe werkvormen worden toegepast en in de wijze waarop kleuters aan het denken worden gezet.

Meer dan ooit is het opwekken van eerbied voor zichzelf, anderen en de schepping in haar geheel noodzakelijk. Kleuters dienen nu reeds voorbereid te worden op het groeiende milieubewustzijn in de hen omringende wereld. Zo trachten we hen op weg te zetten om eens een eigen verantwoordelijkheid hierin te kunnen nemen.

Het ondersteunen van de groei naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfsturing achten wij van groot belang. We streven dan ook ten volle de ontwikkeling van hun zelfwaardengevoel na. We leren zodoende kleuters omgaan met hun mogelijkheden maar ook met hun beperktheden.

Door het feit dat kleuters al spelend leren, worden er aangepaste spelvormen voorzien om de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. De ontwikkeling van het eigen denken van de kleuters wordt op gang gebracht vanuit de interactie tussen het kind en zijn omgeving.

Vanuit dit geheel en als katholieke school laten we de kleuters, op basis van een evangelische inspiratie een aantal fundamentele levenswaarden beleven.

PIT Wespelaar